Werke von S. Ran, V. Shlonsky, N. Guy, Y. Alotin, B. Olivero

Moderation – Isabel Herzfeld