Werke von S. Nemtsov, H. Kulenty, Fabia Ricci (UA), M. Kubo (UA) und G. Ustwolskaja