Werke von K. Tchemberdji, I. Emeliantseva, M. Daske, A. Schnittke, G. Ustvolskaja